Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018

SAM_6006

Thầy Hiệu trưởng giải trình ý kiến của công chức, viên chức và chỉ đạo một số nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2017-2018

SAM_5995

Đại diện thanh tra nhân dân báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết của hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm học 2017-2018.

SAM_5987

Thư kí hội nghị thông qua nghị quyết của hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018.